Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-06-13 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)
Justering
Prop. 2018/19:105 och motioner
Föredragande: CK

3. Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken (AU14)
Justering
Skr. 2018/19:97 och motion
Föredragande: MB

4. ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft (AU15)
Justering
Skr. 2018/19:84
Föredragande: SS (Civilutskottets kansli)

5. Information från Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR
VD Caroline Söder, TSL
Kommunikationschef Claes Åberg, TRR

6. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren
Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16)

Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (RiR 2019:18)

7. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protkoll 2018/19:33
2. Förslag till betänkande AU13
3. Förslag till betänkande AU14
4. Förslag till betänkande AU15
6. RiRrapport 2019:16, RiRrapport 2019:18
7. Sammanträdesplan 2018/19:34