Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-12 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: BL

3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 14
2. Förslag till betänkande AU2
3. Förslag till betänkande AU4
4. Sammanträdesplane nr 15, Skrivelse