Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Tisdag 2020-06-02 kl. 10:00

Tisdag 2020-06-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-06-02 10:00
Plats: f.d. BoU RÖ 5-37

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Läget på arbetsmarknaden till följd av coronaviruset
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

4. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

EU:s krishantering:
- Strukturfonderna
- SURE (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)
- Vägledning om fri rörlighet
- Vägledning om arbetsmiljö
- Kommissionens återhämtningspaket

Återrapport från informella videomöten 19 mars och 5 maj

Aktuella förhandlingar:
-
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
- Europeiska socialfonden plus
- Samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
- Förordning 883 (aspekter som rör arbetslöshetsförsäkring)
- Bemyndigande om ratificering av ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
- Rådsslutsatser om ökat välbefinnande på arbetet
- Rådsslutsatser om årlig tillväxtöversikt och gemensam sysselsättningsrapport
- Rådsslutsatser om färdigheter
- Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
- Landsspecifika rekommendationer
- Förhandlingen mellan EU och Storbritannien

Information inför informellt videomöte 9 juni


Aviserade initiativ under 2020:

- Revidering av den europeiska ungdomsgarantin
- Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
- Initiativ om minimilön
- Europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring

5. Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)
Information
Särskilde utredaren Gudmund Toijer

6. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning. Ev. beslut
Skr. 2019/20:75
Föredragande: CK

7. Kommissionens förslag till reviderad förordning om Europeiska socialfonden plus
Subsidiaritetsprövning inleds
Föredragande: AHS

8. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 preliminärt kl. 09.00

Bilagor


2. Protokoll nr 31
4. COM(2020) 447, Dagordning informell videokonferens
6. PU, Föredragnings-PM
7. COM(2020) 447
8. Sammanträdesplan 32, Skrivelse