Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: Skandia-salen

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Budgetpropositionen för 2021, utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y)
Justering
Föredragande: MB
Prop. 2020/21:1 och motioner

5. Förslag till ändring av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (fjärde revideringen)
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Kommissionens arbetsprogram 2021
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
Information
Justitierådet Inga-Lill Askersjö

8. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Utfallet av den allmänna motionstiden 2020

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 november 2020 kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr 6
3. Motionshäfte, föredragnings-PM AU5
4. Förslag till yttrande AU1y
5. COM(2020) 571, bilaga COM(2020) 571, Föredragnings-PM, Regeringens bedömning
6. Kommissionens arbetsprogram 2021 COM(2020) 690, bilagor 1-4 COM(2020) 690, Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
7. Länk till betänkandet (SOU 2020:38)
8. Sammanträdesplan nr 7, PM om det totala utfallet, Yrkandesammanställningar per område och parti AU