Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. EU-frågor

a) Överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan

b) Information om planerna inför det svenska ordförandeskapet

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. Arbetsordning. Diskussion och ev. beslut om arbetsordning för utskottet
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (besök på AD torsdagen den 3 april kl. 8.45, nästa sammanträde torsdagen den 10 april kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 1a -Kommissionens meddelande KOM (2005) 33 slutlig
-Svenska ståndpunkter inför översynen av den sociala
agendan
Punkt 3 Utkast till arbetsordning
Punkt 5 Protokoll 2007/08:14 (endast elektroniskt)