Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 Information från LO om arbetsmiljörapport, Trender i arbetsmiljön 2007 - klass och kön (kl. 11.30 ca)

Föredragningslista

1. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni,
dels överläggningom Kommissionens förslag om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG, KOM(2008) 636 slutlig,
dels informationom prioriteringar på jämställdhetsområdet inför det svenska ordförandeskapet m.m.

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (torsdagen den 26 mars kl. 10.00)

Bilagor


Informationen från LO, rapporten (endast elektroniskt)

EU-överläggning

Punkt 1a) Kommissionens förslag om tillämpning av principen
om likabehandling av kvinnor och män som är
egenföretagare och om upphävande av
direktiv 86/613/EEG, KOM(2008) 636 slutlig

b)RK:s faktapromemoria Förslag till
Europaparlamentets och rådets
direktiv om tillämpning av principen
om likabehandling av kvinnor och män som är
egenföretagare och om upphävande av direktiv
86/613/EEG (2008/09:FPM45)

c)IJ:s promemoria Kompletterande information om
nytt förslag till EG direktiv likabehandling av kvinnor
och män som är egenföretagare


Punkt 4 Protokoll 2008/09:21 och 2008/09:22 (endast
elektroniskt)