Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information från Saco om arbetsmarknadsläget m.m., Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef

2. EU-information från kansliet
-LD-

3. Behandling av proposition 2008/09:156 Sfi-bonus – försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska och följdmotion
(bet. 2008/09:AU8)
-LD-

4. Fråga om eventuellt yttrande till KU med anledning av skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
-AOA-

5. Fråga om yttrande över
a) skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen och följdmotion 2008/09:U14 till UU,
b) proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna till KU
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 16 april kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 3 PM och följdmotion (endast till ledamöter och i
utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 4 PM
Punkt 5 a) Skr. 2008/09:85 s. 121-130 och motion 2008/09:U14
(endast till ledamöter och i utskottet verksamma
suppleanter)
b) Kommentar. De följdmotioner som väckts rör inte
AU:s beredningsområde.
Punkt 7 Protokoll 2008/09:24 och 2008/09:25 (endast
elektroniskt)