Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin,
a) överläggningenligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering KOM(2009) 333 slutlig och KOM(2009) 340 slutlig) resp.
b) allmän informationom EU-frågor

3. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, allmän informationom EU-frågor (kl. 11.45 ca)

4. Fråga om att bereda KU tillfälle att yttra sig över förslag om utökad uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna (proposition 2009/10:7, avsnitt 6 och motion 2009/10:A5 i motsvarande delar). Ev. omedelbar justering

5. Justering av yttr. 2009/10:AU3y Genomförande av tjänstedirektivet
-EMD-

6. Behandling av proposition 2009/10:1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv och motioner, för ev. yttrande till FiU (yttr. 2009/10:AU1y)
-LD-

7. Fråga om ev. yttrande till FiU, proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009
-LD-

8. Avrapporteringar

9. Justering av protokoll

10. Inkomna skrivelser

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde (torsdagen den 15 oktober kl. 10.00)

Bilagor


Punkt 2a) PM 091006 från Regeringskansliet (A-dep.)
Fakta-PM 143 Förslag om Progress
mikrofinansieringsinstrument
KOM(2009) 333 slutlig
KOM(2009) 340 slutlig

Punkt 4 Prop. 2009/10:7, avsnitt 6, och motion
2009/10:A5
Punkt 5 Utkast till yttr. 2009/10:AU3y
Punkt 6 PM
Punkt 9 Protokoll 2008/09:36 (endast elektroniskt)