Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av generaldirektör Claes Stråth åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet
-GU-

4. Behandling av proposition 2009/10:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, en motion väckt under den allmänna motionstiden 2008/09 och motioner väckta under den allmänna motionstiden 2009/10 (bet. 2009/10:AU1)
-LF-

5. Fråga om a) mottagande av motion 2009/10:So357 (s) från socialutskottet b) överlämnande av motion 2009/10:Fi299 (v) yrk. 12 till finansutskottet (omedelbar justering)
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (torsdagen den 5 november kl. 09.30)

Bilagor


Punkt 4 PM+motionshäfte*
Punkt 5 Motioner 2009/10:So357 och 2009/10:Fi299 (endast
elektroniskt)
Punkt 7 Protokoll 2009/10:5 (endast elektroniskt)