Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-01-20 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information
-EK-

3. Behandling av proposition 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv jämte motion väckt med anledning av propositionen och motioner från allmänna motionstiderna 2002/03, 2003/04 och 2004/05 (2004/05:AU3)
-SF-

4. Behandling av motionsyrkanden om förändringar i utskottens beredningsområden för ev. yttrande till konstitutionsutskottet (2004/05:AU2y)
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Inkomna skrivelser

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 25 januari kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motionshäften*
Punkt 4 PM + motionshäfte*

*motionshäften endast till ledamöter och i utskottet verksamma suppleanter