Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU4 ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.
-EMD-

4. Justering av bet. 2007/08:AU5 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.
-EMD-

5. Behandling av proposition 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. och motioner med anledning av propositionen (bet. 2007/08:AU9)
-EMD-

6. Behandling av proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, motioner med anledning av propositionen och motioner från allmänna motionstiden 2007/08
(bet. 2007/08:AU7)
-GU-

7. Fråga om ev. yttrande till KU med anledning av proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-11 (2,3,5 och 6 rör AU)
-GU-

8. Avrapporteringar

9. Justering av protokoll

10. Inkomna skrivelser

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde (tisdagen den 6 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU4
Punkt 4 Utkast till bet. 2007/08:AU5
Punkt 5 PM + följdmotioner (motioner endast till ledamöter och
i utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 6 PM + följdmotioner (motioner endast till ledamöter och
i utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 9 Protokoll 2007/08:17 (endast elektroniskt)