Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information från Arbetsförmedlingen

2. Information från Riksrevisionen

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-information från kansliet

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen
(kodifiering), KOM(2010) 204 slutlig (omedelbar justering)
-EMD-

6. Behandling och justering av bet. 2009/10:AU15 Uppskov med behandlingen av ärenden
-GU-

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 5 PM, jämförelse mellan förordningsartiklar
Punkt 6 Utkast till bet. 2009/10:AU15
Punkt 8 Protokoll 2009/10:34 (skickas elektroniskt)