Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Konjunkturinstitutet (KI) (kl. 10.00)

2. Information av Statistiska Centralbyrån (SCB) (kl. 10.30 ca)

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. Behandling av proposition 2010/11:1, utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, och motioner väckta under den allmänna motionstiden 2010/11
(bet. 2010/11:AU2)
-GU- -EMD- -CM- och -LB-

5. Justering av yttrande till KU om subsidiaritetsprövningar
-GU-

6. EU-information från kansliet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (tisdagen den 23 november kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 4 PM
Punkt 5 Utkast till yttrande (protokollsbilaga)
Punkt 8 Protokoll 2010/11:9 (endast elektroniskt)