Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:22

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU10 Reformerad hyressättning (BB)

3. Föredragning av skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion. Med anledning av att konstitutionsutskottet anmodat övriga utskott att yttra sig (JB)

4. Synpunkter på propositionen om nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande avseende förslaget till lag om energideklaration för byggnader av:

a) representanter för bostadssektorn: Kjell Berndtsson, miljö- och energichef, Riksbyggen, Lennart Berndtsson, energichef, HSB Riksförbund, Anders Mattsson, förhandlingschef, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Jan Söderström, chef bygg, energi och miljö, Villaägarnas Riksförbund, Gunnar Wiberg, drift- och energiansvarig, SABO, Bengt Wånggren, utvecklingschef, Fastighetsägarna Sverige

b) representanter för Anticimex: Mats Samuelsson, affärsområdeschef, Leif Kumlin, chef Anticimex Energicenter, Kaj Sandart (Hallvarsson & Halvarsson)

c) representanter för Betongforum: Mats Björs, vd Betongvaruindustrin och Karin Pettersson, teknisk chef, Swedrock AB

5. Ev. övriga frågor


Bilagor


1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU10 (till punkt 2)
2. PM 20: Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (till punkt 3)
3. Utdrag ur föredragningspromemoria 2005/06:21 (till punkt 4)
4. Synpunkter från bostadssektorn på regeringens förslag till lag om energideklaration för byggnader /RD 200-3158-2005-06/ (till punkt 4 a)
5. Synpunkter från Anticimex AB på regeringens förslag till lag om energideklaration för byggnader /RD 200-3157-2005-06/ (till punkt 4 b)