Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2003-02-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2002/03:16

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2002/03:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:16
Datum och tid: 09:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2002/03:15

2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag jämte motioner (BB)

3. Fortsatt behandling av frågan om utskottets arbete med uppföljning och utvärdering (JB)

4. Utskottets utrikes studieresor under 2003 (JB)

5. Frågan om att till konstitutionsutskottet överlämna de under allmänna motionstiden 2001 väckta motionerna 2001/02:Bo227 samt 2001/02:Bo315 om länstillhörigheten för Heby kommun (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


Proposition 2002/03:33 (till punkt 2)
Motioner (till punkt 2)
PM 12: Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag (till punkt 2)
Till sammanträdet den 6 februari har sänts ut promemorian Arbetet med uppföljning och utvärdering (till punkt 3)