Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:12

2. Fråga om att ta emot den från finansutskottet överlämnade redogörelsen 2005/06:RRS14: Riksrevisonens styrelses redogörelse angående marklösen jämte följdmotion 2005/06:Fi7. Omedelbar justering av paragrafen (JB)

3. Föredragning av under allmänna motionstiden 2004 samt 2005 väckta motioner om fastighetsrätt m.m. (JB)

4. Arbetet i bostadsutskottet under inledningen av våren 2006 (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


Redogörelse 2005/06:RRS14 (till punkt 2)
Motion 2005/06:Fi7 (till punkt 2)
Motioner om fastighetsrättsliga frågor m.m. inför betänkande 2005/06:BoU5 (till punkt 3)
PM 2005/06:14 Fastighetsrättsliga frågor m.m. (till punkt 3)
Arbetet i bostadsutskottet inledningen av våren 2006 (till punkt 4)
Skrivelse (RD 200-1843-05/06) från Arne Andersson, Ekonomiskt Kunskapscentrum i Gävle angående problem vid återbetalning av bostadsbidrag
Skrivelse (RD 200-4695-04/05) från Bengt Ymén angående befrielse från medlemstvång i samfällighetsförening