Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:2.

2. Justering av yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (LO).

3. Föredragning av förslag i proposition 2005/06:1 beträffande ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande jämte motioner. Med anledning av att finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig (AL).

4. Fråga om att överlämna motion 2005/06:Bo256 yrkande 2 till lagutskottet, motion 2005/06:Bo310 till utbildningsutskottet samt motion 2005/06:Bo280 till konstitutionsutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (JB).

5. Ev. övriga frågor.

Bilagor


1. Utkast till yttrande 2005/06:BoU3y (till punkt 2).
2. PM3: Ram för utgiftsområde 18 budgetåren 2006-2008 (till punkt 3).
3. Utdrag ur budgetpropositionen (till punkt 3).
4. Utdrag ur motioner om ram för utgiftsområde 18 (till punkt 3).
5. Skrivelse (RD 200-371-05/06) från Malungs fiskevårdsområdesförening angående översyn av vattendomar.