Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:3

2. Justering av yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (AL)

3. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor (BB)

4. Föredragning av förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte följdmotion (BB)

5. Arbetet i bostadsutskottet under hösten 2005 (JB)

6. Arbetet med uppföljning och utvärdering (JB)

7. Fråga om att lämna Riksrevisionen granskningsförslag (JB)

8. Fråga om att överlämna motionerna 2005/06:Bo338 yrkande 5 och 2005/06:Fi321 yrkande 36 till finansutskottet samt 2005/06:Bo333 yrkande 3 till skatteutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (AL)

9. Fråga om att ta emot motionerna 2005/06:Kr334 yrkande 17 från kulturutskottet, 2005/06:T1 yrkande 28 från trafikutskottet samt 2005/06:MJ2 yrkande 6 från miljö- och jordbruksutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (JB)

10. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2005/06:BoU1y (till punkt 2)
PM4: Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor (till punkt 3)
Proposition 2004/05:169 (till punkt 3)
PM5: Avstående från besittningsskydd (till punkt 4)
Proposition 2005/06:13 (till punkt 4)
Motion med anledning av prop. 2005/06:13 (till punkt 4)
PM: Arbetet i bostadsutskottet under hösten 2005 (till punkt 5)
PM: Arbetet med uppföljning och utvärdering - hösten 2005 (till punkt 6)