Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:13 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Associationsrättsliga frågor (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. Ändrade verksamhetsformer för Lantmäteriets division Metria (CU10)
Beredning
Prop. 2010/11:53
Föredragande: AL
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. Bättre möjlighet till skuldsanering (CU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:31 och motioner
Föredragande: CH

5. Remiss EUMOT-utredningen
Fråga om remissyttrande över EUMOT-utredningen
Fortsatt beredning
2010/11:URF2 och 2010/11:URF3
Föredragande: MH

6. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. den 28 april 2011
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande 2010/11:CU15
Punkt 4. Se tidigare utsänt material
Punkt 6. Preliminär sammanträdesplan
Punkt 7. Förteckning över inkomna EU-dokument