Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:14 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:30

Torsdag 2011-02-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Naturresursfrågor och vattenrätt (CU17)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. Remiss EUMOT-utredningen
Fråga om remissyttrande över EUMOT-utredningen
Beslut
2010/11:URF2 och 2010/11:URF3
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande 2010/11:CU17
Punkt 3. Utkast till protokollsutdrag
Punkt 4. Förteckning över inkomna EU-dokument