Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-04-14 kl. 09:30

Torsdag 2011-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från RUT, utvärderings- och forskningsfunktionen, om riksdagens framtidsdag 2012

3. Information från Stockholms stad om projektet
Barn i svåra vårdnadstvister
Projektledare från barn- och ungdomsenheten

4. Grönbok om fri rörlighet för dokument (CU21)
Justering
KOM(2010) 747
Föredragande: CS

5. Förslag till direktiv om sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister
Subsidiaritetsprövning - justering
KOM(2011) 79 slutlig
Föredragande: CH

6. Fastighetsrätt (CU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: BB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Slutrapport
Punkt 4. Förslag till utlåtande 2010/11:CU21
Punkt 5. Förslag till protokollsutdrag
Punkt 6. Motionshäfte
Kansli-PM
Punkt 7. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser