Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Val av ny ordförande

2. Justering av protokoll

3. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

4. Kl. 11.30 överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med regeringen
Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter
Statsrådet Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen

5. Ny lag om leksakers säkerhet (CU8)
Justering
Prop. 2010/11:65
Föredragande: Sjö

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning (CU24)
Beredning
Prop. 2010/11:120
Föredragande: CH
Anm.
Eventuella motioner kommer att delas på sammanträdet

7. Subsidiaritetsprövning av EU-förslag [KOM(2011) 126]
Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande om verkställighet i mål om makaras förmögenhetsförhållanden
Föredragande: CH

8. Subsidiaritetsprövning av EU-förslag [KOM(2011) 127]
Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Föredragande: CH

9. Deltagande i konferens

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Dagordning
PM 2011-04-19
PM 2011-04-12
Punkt 4. PM dnr. 090-2445-2010/11
Utdrag ur protokoll 2010/11:8
PM dnr. 090-1010-2010/11
Punkt 5. Förslag till betänkande
Punkt 7. Kansli-PM
KOM(2011) 126
Punkt 8. Kansli-PM, se punkt 7
KOM(2011) 127
Punkt 9. Habitat-program
Punkt 10. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser