Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-05-05 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudgeten för 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Prop. 2010/11:99
Anm.
Motionstiden går ut den 4 maj. Eventuella motioner delas vid sammanträdet.
Föredragande: AL

3. Årsredovisning för staten 2010
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Skr. 2010/11:101
Föredragande: AL

4. 2011 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Prop. 2010/11:100
Anm.
Motionstiden går ut den 4 maj. Eventuella motioner delas vid sammanträdet.
Föredragande: AL

5. Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer
Fråga om yttrande till näringsutskottet.
Motion 2010/11:N5 (MP)
Föredragande: CH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Protokollsutdrag från FiU
Utdrag ur prop. 2010/11:99
Punkt 3. Protokollsutdrag från FiU (se punkt 2)
Utdrag ur skr. 2010/11:101
Punkt 4. Protokollsutdrag från KU
Punkt 5. Utdrag ur motion 2010/11:N5 (MP)
Utdrag ur betänkande 2010/11:CU16
Punkt 6. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser