Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Subsidiaritetsprövning av EU-förslag [KOM(2011) 126]
Förslag till rådets förordning om domstols behörighet,
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av
domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden
Beslut
KOM(2011) 126
Föredragande: CH

4. Subsidiaritetsprövning av EU-förslag [KOM(2011) 127]
Förslag till rådets förordning om domstols behörighet,
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar
i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Beslut
KOM(2011) 127
Föredragande: CH

5. Fastighetsrätt (CU20)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

6. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende (CU25)
Beredning
Prop. 2010/11:85
Föredragande: Sjö


7. Grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning (CU27)
Granskning
KOM(2011) 164
Föredragande: CH

8. Slutande av avtal vid internationella köp av varor (CU28)
Beredning
Prop. 2010/11:97
Anm.

Motionstiden går ut den 18 maj. Eventuella motioner delas vid sammanträdet.
Föredragande: PS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Dagordning
KOM(2011) 164
Fakta-PM 2010/11:FPM109
Remissvar
PM om översyn av EU:s redovisningsdirektiv
PM om direktiv om årsbokslut för mikroföretag
Fakta-PM 2010/11:FPM104
Punkt 3-4 Förslag ill protokollsutdrag
Punkt 5 Förslag till betänkande 2010/11:CU20
Punkt 7 Se punkt 2
Punkt 9 Förteckning över inkomna EU-dokument