Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-20 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med regeringen
Direktivförslaget om bostadslåneavtal
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Information om det beslutade direktivet om konsumenträttigheter
Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet

4. Enklare fusion av aktiebolag (CU2)
Beredning och (obs!) justering
Prop. 2010/11:147
Föredragande: PS
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5. Subsidiaritetsprövning av EU-förslag [KOM(2011) 445]
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning
Beredning
KOM(2011) 445
Föredragande: PS

6. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m.under hösten 2011
Föredragande: MH

7. Deltagande i konferens

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Dagordning
PM Bostadslåneavtal
KOM(2011) 142
Fakta-PM 2010/11:FPM104
Punkt 2. Fakta-PM 2010/11:FPM153
PM SPE
PM Företagsregister
Punkt 4. Förslag till betänkande 2011/12:CU2
Punkt 5. Kansli-PM
Faktapromemoria 2010/11:FPM153 (se punkt 2)
KOM(2011) 445 och följedokument
Punkt 6. Preliminär sammanträdesplan
Punkt 7. Program inför interparlamentariskt utskottsmöte om inre
marknaden
Punkt 8. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser
Brev från Kommissionen angående politiska alternativ för
främjande av en europeisk avtalsrätt