Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2012-01-19 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES (CU7)
Justering
Prop. 2011/12:12 och motioner
Föredragande: CH

3. Enklare avbetalningsköp m.m. (CU8)
Justering
Prop. 2011/12:28 och motion
Föredragande: Sjö

4. Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2011) 793
Föredragande: Sjö

5. Tvistlösning online vid konsumenttvister
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2011) 794
Föredragande: Sjö

6. Yttrande till socialutskottet angående barnfattigdom (CU2y)
Justering
Föredragande: AL

7. Direktivförslag om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2011) 778
Föredragande: PS

8. Förordningsförslag om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2011) 779
Föredragande: PS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande
Punkt 3. Förslag till betänkande
Punkt 4 och 5. Utkast till protokollsutdrag
Punkt 6. Förslag till yttrande
Punkt 7 och 8. Kansli-PM
KOM(2011) 778
KOM(2011) 779
SEK(2011) 1385
Faktapromemoria 2011/12:FPM82
Punkt 9. Brev från Kommissionen angående utlåtande om
grönboken om en EU-ram för bolagsstyrning
Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser