Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ5-37

1. Justering av protokoll

2. Information om uppföljningsrapporten Familjerätten och barnet i vårdnadstvister
Företrädare för Socialstyrelsen

3. Barns möjlighet att få vård (CU12)
Justering
Prop. 2011/12:53 och motioner
Föredragande: CH

4. Hyresrätt (CU13)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

5. Insolvens- och utsökningsrätt (CU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CH

6. Upphävande av lagen om exploateringssamverkan (CU22)
Prop. 2011/12:54
Föredragande: AL
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av
propositionen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Uppföljningsrapporten Familjerätten och barnet i vårdnadstvister
Punkt 3. Förslag till betänkande 2011/12:CU12
Punkt 4. Förslag till betänkande 2011/12:CU13
Punkt 5. Kansli-PM och motionshäfte tidigare utsänt (bifogas elektroniskt)