Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE)
Fortsatt beredning och beslut
KOM(2012) 35
Föredragande: CK
Anm.
FaktaPM skickas elektroniskt när den kommer till kansliet

4. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2010/11:163 och motioner
Föredragande: CK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU15
Punkt 3. Utkast till protokollsutdrag samt tidigare utsänt material
Punkt 4. Kansli-PM, tidigare utsända motioner
yttrande 2011/12:MJU2y, motion 2011/12:MJ282,
motion 2011/12:MJ228
Punkt 5. Nordiska Rådets rekommendationer 2011