Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information om förordningsförslaget om europeiska stiftelser
Statssekreterare Magnus Graner m.fl, Justitiedepartementet

3. Hushållning med mark- och vattenområden (CU17)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

4. Fråga om yttrande till KU
Fråga om yttrande över regeringens skrivelse 2011/12:75
Föredragande: CK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning
Faktapromemoria 2011/12:FPM123
Punkt 3. Förslag till betänkande 2011/12:CU17
Punkt 4. Kansli-PM
Punkt 5. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser