Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-05-10 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudgeten för 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2011/12:99 och motion
Föredragande: AL

3. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2011/12:101
Föredragande: AL

4. 2012 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2011/12:100 förslagspunkt 2
Föredragande: AL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Protokollsutdrag från FiU
Utdrag ur prop. 2011/12:99
Motion 2011/12:Fi19
Punkt 3. Protokollsutdrag från FiU (se punkt 2)
Utdrag ur skr. 2011/12:101
Punkt 4. Protokollsutdrag från KU
Utdrag ur prop. 2011/12:100