Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-02-14 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Boverket
Generaldirektören Janna Valik m.fl.

3. Fastighetsrätt (CU7)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

4. Familjerätt (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: CH

5. Förslag till förordning om ändring av rådets förordning
(EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2012) 744
Föredragande: MH

6. Planering och byggande (CU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AL

7. Hushållning med mark- och vattenområden (CU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

8. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2012/13:C423 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) till finansutskottet9. Konsumenträtt (CU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

10. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (CU15)
Beredning
Prop. 2012/13:61 och motion 2012/13:C355 från allmänna motionstiden 2012
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 3. Förslag till betänkande CU7, två inkomna skrivelser
Punkt 4. Förslag till betänkande CU8
Punkt 5. Protokollsutdrag
Punkt 6. Kansli-PM (endast elektroniskt),
motionshäfte (endast elektroniskt)
Punkt 7. Kansli-PM, motionshäfte
Punkt 8 Motion
Punkt 9. Kansli-PM, motionshäfte
Punkt 10. Kansli-PM, motion
Punkt 11. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser