Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-02-21 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde
Information från Justitiedepartementet

3. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanräden m.m. våren 2013
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning
PM Delgivning och bevisupptagning
2012/13:FPM59 Ändring av EU:s insolvensförordning
PM Europaparlamentets och rådets direktiv om
bostadslåneavtal
2010/11:FPM104 Direktiv om bostadslåneavtal
Punkt 3. Preliminär sammanträdesplan, ärendeplan
Punkt 4. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser