Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:30

Torsdag 2013-03-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-07 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Fastighetsmäklarinspektionen
Information från Eva Westberg, ordförande och chef

3. Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar (CU16)
Justering
Prop. 2012/13:65
Föredragande: PS

4. Hyresrätt m.m. (CU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BB

5. EU-förslag om konsumentprodukters säkerhet
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2013) 78
Föredragande: Sjö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 3. Förslag till betänkande CU16
Punkt 4. Kansli-PM
Punkt 5. Kansli-PM
KOM(2013) 78
KOM(2013) 74
SWD(2013) 34
Punkt 6. Förteckning över inkomna EU-dokument