Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-03-14 08:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med regeringen
Direktivförslaget om bostadslåneavtal
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Hushållning med mark- och vattenområden (CU12)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

4. Ersättningsrätt (CU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning
PM från Justitiedepartementet 2013-03-05
Förslag från EP
Prot.utdrag 2011/12:1 överläggning bostadslåneavtal
PM från Justitiedepartementet 2013-02-18
2010/11:FPM104 Direktiv om bostadslåneavtal
Punkt 3. Förslag till betänkande CU12
Punkt 4. Kansli-PM
Punkt 5. Förteckning över inkomna skrivelser