Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ersättningsrätt (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CH

3. EU-förslag om konsumentprodukters säkerhet
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2013) 78
Föredragande: Sjö

4. Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss (CU17)
Beredning
Proposition 2012/13:81
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

5. EU-förslag om flygpassagerares rättigheter
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2013) 130
Föredragande: CH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU10
Punkt 3. Utkast till beslut subsidiaritetsprövning KOM(2013) 78
Punkt 5. Kansli-PM, KOM(2013) 130, SWD(2013) 63
Punkt 6. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser