Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-04-25 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU13)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. EU-förslag om flygpassagerares rättigheter
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2013) 130
Föredragande: CH

4. Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden (CU18)
Beredning
Skr. 2012/13:91 och motion
Föredragande: PS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU13
Punkt 3. Utkast till beslut i protokollsutdrag KOM(2013) 130
Punkt 4. Kansli-PM
Motion 2012/13:C3
Punkt 5. Förteckning över inkomna EU-dokument