Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-02 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss (CU17)
Justering
Prop. 2012/13:81
Föredragande: PS

3. Ett mer tillförlitligt fastighetsregister (CU19)
Justering
Prop. 2012/13:76
Föredragande: BB

4. Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter (CU20)
Justering
Prop. 2012/13:93 och motion
Föredragande: AL

5. Nedsättning av byggsanktionsavift (CU21)
Justering
Prop. 2012/13:104 och motioner
Föredragande: AL

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (CU3y)
Justering
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: CH

7. EU-förslag om ändring av redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2013) 207
Föredragande: AL


8. Vårändringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2012/13:99
Föredragande: AL
Anm.
Motionstiden slutar den 30 april. Eventuella motioner som rör UO 18 delas på bordet.

9. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2012/13:101
Föredragande: AL
Anm.
Motionstiden slutar den 30 april. Eventuella motioner som rör UO 18 delas på bordet.

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU17
Punkt 3. Förslag till betänkande CU19
Punkt 4. Förslag till betänkande CU20
Punkt 5. Förslag till betänkande CU21
Punkt 6. Förslag till yttrande CU3y
Punkt 7. Kansli-PM
KOM(2013) 207
SWD(2013) 128
Punkt 8. Utdrag ur prop. 2012/13:99
protokollsutdrag från FiU
Punkt 9. Utdrag ur skr. 2012/13:101
protokollsutdrag från FiU (se punkt 8)