Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-23 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Konsumentverket
Generaldirektören Gunnar Larsson m.fl.
Informationen kommer att pågå till cirka kl. 10:30.

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förordning om europeisk kvarstad på bankmedel
Statssekreterare Magnus Graner m. fl., Justitiedepartementet

4. Aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Magnus Graner m fl., Justitiedepartementet

5. EU-förslag om ändring av redovisning av stora företags och
koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik

Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning
KOM(2013) 207
Föredragande: AL

6. EU-förslag om förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2013) 228
Föredragande: PS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde


Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2.
Punkt 3. PM från Justitiedepartementet 2013-05-20
2010/11:FPM153
KOM(2011) 445 (endast elektroniskt)
JUSTCIV 205 CODEC 1280
Punkt 4. 2012/13:FPM101
PM från Justitiedepartementet 2013-05-16
2012/13:FPM91
Punkt 5. Kansli-PM
PM från Justitiedepartementet
2012/13:FPM101 (se ovan)
KOM(2013) 207 (endast elektroniskt)
SWD(2013) 128 (endast elektroniskt)
Punkt 6. Kansli-PM
KOM(2013) 228, SWD(2013) 145
Punkt 7. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser