Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-30 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden (CU18)
Justering
Skr. 2012/13:91 och motion
Föredragande: CH

3. EU-förslag om ändring av redovisning av stora företags och
koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik

Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2013) 207
Föredragande: AL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU18
Punkt 3. Utkast till beslut subsidiaritetsprövning KOM(2013) 207