Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-10-15 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen för 2014
Fråga om yttrande till FiU över förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Prop. 2013/14:1 och motioner
Föredragande: AL

3. Preskription och information i försäkringssammanhang (CU4)
Beredning
Prop. 2012/13:168
Föredragande: Sjö
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. EU-miljömärket (CU6)
Beredning
Prop. 2012/13:179
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

5. En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (CU5)
Beredning
Prop. 2012/13:178 och motioner
Föredragande: BB

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden 1 januari-31 december 2012
Föredragande: CH

7. Kommissionens förslag till ändring i Bryssel I-förordningen
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2013) 554
Föredragande: CH

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Protokollsutdrag från FiU
Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 3. Kansli-PM
Punkt 4. Kansli-PM
Punkt 5. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 6. Protokollsutdrag från KU
PM med tre bilagor från KU
Kansli-PM
Punkt 7. KOM(2013) 554
Kansli-PM
Punkt 8. Förteckning över inkomna skrivelser