Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Informationsinhämtning om prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
Frågor om förslagen i propositionen kan ställas till statsrådet Stefan Attefall samt till företrädare för Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting

3. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav bygglov på (CU32)
Beredning
Prop. 2013/14:127, motioner
Föredragande: AL

4. Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (CU29)
Justering (beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:142, motion
Föredragande: BB

5. Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster (CU30)
Justering (beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:195
Föredragande: BB

6. Fordonsrelaterade skulder (CU36)
Justering (andra beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:176, motioner
Föredragande: CH

7. EU-förslag till förordning om personlig skyddsutrustning
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2014) 186
Föredragande: Sjö

8. EU-förslag till förordning om linbaneanläggningar
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2014) 187
Föredragande: Sjö

9. EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2014) 212
Föredragande: PS

10. EU-förslag om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2014) 213
Föredragande: PS

11. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Fråga om yttrande till JuU
Prop. 2013/14:208, motioner
Föredragande: CH

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor