Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-05-08 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till direktiv om paketresor och assisterade researrangemang
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström m.fl.

3. Aktuell EU-fråga
Information angående förslag till förordning om personlig skyddsutrustning
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström m.fl.
KOM(2014) 186

4. Förenklingar i aktiebolagslagen (CU26)
Justering (beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:86
Föredragande: PS

5. Märkning av textilprodukter (CU28)
Justering (beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:171
Föredragande: PS

6. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (CU4y)
Justering (beredning 2014-04-29)
Prop. 2013/14:208, motioner
Föredragande: CH

7. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)
Beredning (materialet även skickat till sammanträdet 2014-04-29)
Prop. 2013/14:127, motioner
Föredragande: AL

8. Ny lag om näringsförbud (CU35)
Beredning
Prop. 2013/14:215, motion
Föredragande: PS

9. 2014 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2013/14:100 förslagspunkt 4
Föredragande: MH
Anm.
Ingen motion har väckts som tar upp den aktuella frågan

10. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2013/14:101
Föredragande: MH
Anm.
Ingen motion har väckts som rör civilutskottets område

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor