Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-05-13 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Direktiv om skydd av företagshemligheter
Statssekreterare Martin Valfridsson m.fl., Justitiedepartementet

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Ändring av EU:s insolvensförordning
Statssekreterare Martin Valfridsson m.fl., Justitiedepartementet

4. Övriga EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Martin Valfridsson m.fl., Justitiedepartementet

5. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)
Fortsatt beredning (beredning 2014-05-08)
Prop. 2013/14:127, motioner
Föredragande: AL

6. EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning (beredning 2014-04-29)
KOM(2014) 212
Föredragande: PS

7. EU-förslag om ändring i direktiv om aktieägares rättigheter
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning (beredning 2014-04-29)
KOM(2014) 213
Föredragande: PS

8. En enklare planprocess (CU31)
Beredning
Prop. 2013/14:126, motioner
Föredragande: AL

9. Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (CU33)
Beredning
Prop. 2013/14:128, motioner
Föredragande: Sjö

10. Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen (CU37)
Beredning
Skrivelse 2013/14:211
Föredragande: RB
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen

11. Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (CU27)
Beredning
Prop. 2013/14:219
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

12. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)
Beredning
Prop. 2013/14:225
Föredragande: CH
Anm.
Eventuella följdmotioner delas på sammanträdet

13. EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Föredragande: Sjö
KOM(2014) 144

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde

Bilagor