Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)
Justering (fortsatt beredning 2014-05-13)
Prop. 2013/14:127, motioner
Föredragande: AL

3. Ny lag om näringsförbud (CU35)
Justering (beredning 2014-05-08)
Prop. 2013/14:215, motion
Föredragande: PS

4. EU:s agenda för rättsliga frågor 2020 (CU5y)
Justering (beredning 2014-05-13)
KOM(2014) 144
Föredragande: Sjö

5. EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar
Subsidiaritetsprövning - beslut
(fortsatt beredning 2014-05-13)
KOM(2014) 212
Föredragande: PS

6. EU-förslag om ändring i direktiv om aktieägares rättigheter
Subsidiaritetsprövning - beslut
(fortsatt beredning 2014-05-13)
KOM(2014) 213
Föredragande: PS

7. En enklare planprocess (CU31)
Fortsatt beredning (beredning 2014-05-13)
Prop. 2013/14:126, motioner
Föredragande: AL

8. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)
Fortsatt beredning (beredning 2014-05-13)
Prop. 2013/14:225, motioner
Föredragande: CH

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor