Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En enklare planprocess (CU31)
Justering (fortsatt beredning 2014-05-27)
Prop. 2013/14:126 och motioner
Föredragande: AL

3. Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (CU33)
Justering (beredning 2014-05-13)
Prop. 2013/14:128 och motioner
Föredragande: Sjö

4. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)
Justering (fortsatt beredning 2014-05-27)
Prop. 2013/14:225 och motioner
Föredragande: CH

5. Uppskov med behandling av ärenden (CU38)
Beredning och justering
Föredragande: PS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor