Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:30

Torsdag 2014-10-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2
Datum och tid: 2014-10-09 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (CU2)
Beredning
Prop. 2013/14:236)
Föredragande: BB
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

3. EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner (CU3)
Beredning
Prop. 2013/14:239
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. Preliminär plan
Preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2014.
Delas vid sammanträdet.
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor