Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-04-16 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Årsboken om EU (CU3y)
Justering
Regeringens skrivelse 2014/15:65
Föredragande: PS

3. Planering och byggande (CU10)
Fortsatt beredning vad gäller frågan om riktvärden trafikbuller
Motioner
Föredragande: AL och DS

4. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Regeringens skrivelse 2014/15:75
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen

5. Övriga frågor

6. (Klockan 10.00) Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
EU-förslag om privata enmansbolag (SUP-bolag)
Justitieminister Morgan Johansson m.fl., Justitiedepartementet

7. Information angående EU-förslag om aktieägares rättigheter
Justitieminister Morgan Johansson m.fl., Justitiedepartementet

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april

Bilagor