Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-05-07 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:99
Föredragande: AL
Anm.
Eventuella motioner delas vid bordet

3. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2014/15:101
Föredragande: AL
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen

4. 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU över indelning i utgiftsområden
Prop. 2014/15:100 förslagspunkt 4
Föredragande: AL
Anm.
Eventuella motioner delas vid bordet

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj kl. 11.00

Bilagor