Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3
Datum och tid: 2014-10-23 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (CU2)
Justering
Prop. 2013/14:236
Föredragande: BB

3. EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner (CU3)
Justering
Prop. 2013/14:239
Föredragande: PS

4. Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning (CU4)
Beredning
Prop. 2013/14:242
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

5. Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna (CU5)
Beredning
Prop. 2013/14:243
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 januari - 31 december 2013
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor