Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11
Datum och tid: 2016-01-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2015/16:1973 yrkande 3 från Miljö- och Jordbruksutskottet
Föredragande: DS

3. Hushållning med mark- och vattenområden (CU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: DS

4. En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser (CU16)
Beredning
Prop. 2015/16:55
Föredragande: AL

5. Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta (CU17)
Beredning
Regeringens skrivelse 2015/16:66
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen

6. Uppdatering av en inventering
Fråga om uppdatering av en inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde från 2011
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari besöker utskottet Mark- och miljödomstolen

Bilagor